IPSYES_VOTESNO_VOTESABSTAIN_VOTESVOTESHASHIPSHASHNUM_OF_MNOSMNOS