diff --git a/the_results_dashd_2020-08-25-17-40-55.uniqueHashVotes.309.csv b/the_results_dashd_2020-08-25-19-00-55.uniqueHashVotes.309.csv
index 37d5e9b..09d0a6f 100644
--- a/the_results_dashd_2020-08-25-17-40-55.uniqueHashVotes.309.csv
+++ b/the_results_dashd_2020-08-25-19-00-55.uniqueHashVotes.309.csv
IPSYES_VOTESNO_VOTESABSTAIN_VOTESVOTESHASHIPSHASHNUM_OF_MNSMNS
{+"134.209.185.24" "135.181.41.55" "167.71.76.44" "167.99.182.250" "64.225.96.193" "95.216.145.12" "95.217.211.120"
DACH_MARKTING_BIZDEV_Q3_2020 dash-platform-incubator-phase-3 dash-watch-18th-proposal-august-2020-fun
"1204640125091152902290892576417510555900784277603"
"1332915700246799112303136199965780874516812854324"
0007
36349e4f65685b68b33f5968fddd3ff808953598c7ddc729bf2609f1680ed4ca-1 625a97a3d1383bc87c258afa4b75f65e3f31759ae08329dfda21b25fc68eab94-1 b3e9edcc2542ea41738de6032113a0e5ab83216d9d1432b04db4fd772c5426bc-1 0cfca871274fda64ed9339d5f008f4744bfd504b15b4d96257756d3a16ecdcbb-1 5f38cb8755ec8e22f4f646304f7fa85fb7374bffc5db7a1b0d1ea2ab78746227-1 17501a7d128590eb25f860dc9f8fac4a9930444388999f155195db0ff816fd93-1 a8690b81e9d2cd7c7fcd1185acc02d7fdcf2957b9f88f13eac1f8eb9567b0a55-1
XbxbrX2Re5EGTSrnzjVZA8aqYijjXsgYck XggfukdpbtBi7igwdkednXq6ntUqvWYf5f XgHncQws6CAnj9R1RiVhUHYHx839WBNKBm XhFZn1jgLkmZn6Gfug4SWJkxPjxmUaKsfB Xo5DmeB5M6dWkChwkiyxrDVftohnhppYKc Xwqi9SkbFmMH65FYVHB36Fh3Q48kJNvBBp XwSphigoL6ak1nppjkH7uKFpvxwUdUcKmg
2019.12.23.18.03.57
NoType NoType NoType NoType NoType NoType NoType+}
[-"134.209.185.24" "135.181.41.55" "167.99.182.250" "64.225.96.193" "95.216.145.12" "95.217.211.120"
DACH_MARKTING_BIZDEV_Q3_2020 dash-platform-incubator-phase-3 dash-watch-18th-proposal-august-2020-fun
"1204640125091152902290892576417510555900784277603"
"123372012498280477340792441857965463641102757792"
0006
625a97a3d1383bc87c258afa4b75f65e3f31759ae08329dfda21b25fc68eab94-1 b3e9edcc2542ea41738de6032113a0e5ab83216d9d1432b04db4fd772c5426bc-1 0cfca871274fda64ed9339d5f008f4744bfd504b15b4d96257756d3a16ecdcbb-1 5f38cb8755ec8e22f4f646304f7fa85fb7374bffc5db7a1b0d1ea2ab78746227-1 17501a7d128590eb25f860dc9f8fac4a9930444388999f155195db0ff816fd93-1 a8690b81e9d2cd7c7fcd1185acc02d7fdcf2957b9f88f13eac1f8eb9567b0a55-1
XggfukdpbtBi7igwdkednXq6ntUqvWYf5f XgHncQws6CAnj9R1RiVhUHYHx839WBNKBm XhFZn1jgLkmZn6Gfug4SWJkxPjxmUaKsfB Xo5DmeB5M6dWkChwkiyxrDVftohnhppYKc Xwqi9SkbFmMH65FYVHB36Fh3Q48kJNvBBp XwSphigoL6ak1nppjkH7uKFpvxwUdUcKmg
2019.12.23.18.03.57
NoType NoType NoType NoType NoType NoType-]
[-"178.128.111.214" "194.135.81.70" "212.24.103.247"
dash-platform-incubator-phase-3
"1314911276637851892303946558927244138173768219254"
"736023501210789578523664378812522269823234791404"
0003
5bbfda35b8dc48285993cfd1c4436f552128b021ef1494e49bbd94a7bd3795be-1 1e188a55e28318080c2566c4bb005c7001c730b20ccb86c74375f3ad104b24f0-1 a6b9447c146e4b23673e5b2261aba6255d76d61d1a81e218305879f507d75a71-1
7e8hhdoc4ACgj5sus8surxmHaj21oz7Gtp XfWyMTFAeKbhMpLV98ufBbAaeuwDLpkgKZ XutYQhwTnMcZgmkkcNRvgY56fjLC9anzvj
2019.07.27.08.50.59
NoType NoType NoType-]
{+"194.135.81.70" "212.24.103.247"
dash-platform-incubator-phase-3
"1314911276637851892303946558927244138173768219254"
"322257151712198809726261480351028703830036639273"
0002
5bbfda35b8dc48285993cfd1c4436f552128b021ef1494e49bbd94a7bd3795be-1 1e188a55e28318080c2566c4bb005c7001c730b20ccb86c74375f3ad104b24f0-1
7e8hhdoc4ACgj5sus8surxmHaj21oz7Gtp XfWyMTFAeKbhMpLV98ufBbAaeuwDLpkgKZ
2019.07.27.08.50.59
NoType NoType+}
{+"178.128.111.214"
dash-platform-incubator-phase-3 dash-watch-18th-proposal-august-2020-fun
"762329031127477171083576096097777605029359765449"
"672236040569547698528949244925117913042570045640"
0001
a6b9447c146e4b23673e5b2261aba6255d76d61d1a81e218305879f507d75a71-1
XutYQhwTnMcZgmkkcNRvgY56fjLC9anzvj
2020.01.13.22.05.04
NoType+}
[-"167.71.76.44"
dash-platform-incubator-phase-3 dash-watch-18th-proposal-august-2020-fun
"762329031127477171083576096097777605029359765449"
"406714724155660854145295709924600605795327090901"
0001
36349e4f65685b68b33f5968fddd3ff808953598c7ddc729bf2609f1680ed4ca-1
XbxbrX2Re5EGTSrnzjVZA8aqYijjXsgYck
2020.01.13.18.40.49
NoType-]